Regulamin “Usługi online”

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SMARTBUYERS

§ 1 Definicje

 1. Cena – wynagrodzenie należne Smartbuyers w związku z Zamówieniem.
 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Smartbuyers drogą elektroniczną.
 1. Konto – wirtualne konto Klienta na Stronie Internetowej.
 1. Marketplace – platformy sprzedażowe Amazon, Allegro, Ebay, Etsy, Cdiscount oraz BaseLinker, Smartbuyers może dodawać kolejne platformy w ramach świadczonych Usług.
 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 1. Sklep – sklep internetowy Smartbuyers znajdujący się pod adresem: https://smartbuyers.pl/uslugi-online/.
 1. Smartbuyers – Smartbuyers Ltd Dublin, D02 XE80, 77 Lower Camden Street, IE9695146N.
 1. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową https://smartbuyers.pl.
 1. Treści – wszelkie pochodzące od Smartbuyers lub Klientów informacje, dane, treści, elementy, dokumenty, korespondencja, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logotypy, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 1. Umowa Prowadzenia Konta – umowa o świadczenie usługi elektronicznej przez Smartbuyers polegająca na prowadzeniu konta Klienta dla Klientów.
 1. Umowa Świadczenia Usług – umowa o świadczenie usługi elektronicznej przez Smartbuyers polegająca na świadczeniu innych Usług niż prowadzenie konta Klienta.
 1. Usługi – usługi świadczone przez Smartbuyers lub Współpracowników za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów.
 1. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 1. Ustawa o Prawach Autorskich – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
 1. Ustawa o Prawach Konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 1. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 1. Współpracownik – pracownik zatrudniony lub osoba współpracująca z Smartbuyers w pełni przygotowana merytorycznie w zakresie znajomości zagadnień dotyczących przedmiotu Zamówienia.
 1. Zamówienie – składane przez Klienta za pośrednictwem Sklepu zamówienie dotyczące świadczenia Usług.
 1. Słowa w liczbie mnogiej odnoszą się również do liczby pojedynczej i vice versa.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania Sklepu, a także określa zakres praw i obowiązków Klienta i Smartbuyers związanych z użytkowaniem Sklepu.
 1. Sklep prowadzony jest przez Smartbuyers. Nazwa Strony Internetowej, jej koncepcji, wyglądu graficznego, znaku towarowego oraz bazy danych są własnością Smartbuyers i podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów.
 1. Korzystanie z Strony Internetowej i Sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Klienta.
 1. Ze Sklepu mogą korzystać Klienci będący:
 • osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Usługi świadczone przez Smartbuyers na Stronie Internetowej są bezpośrednio związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i realizacja Umowy o Świadczenie Usług posiada dla nich charakter zawodowy;
 • spółkami prawa handlowego;
 • osobami prawnymi;
 • jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 1. W przypadku przedsiębiorców, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej należy wskazać przedstawiciela lub reprezentanta.
 1. Strona Internetowa nie jest przeznaczona dla konsumentów (w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta) ani osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Usługi nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niech działalnością gospodarczą i realizacja Umowy Prowadzenia Konta lub Umowy o Świadczenie Usług nie posiada dla niej charakteru zawodowego.
 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 1. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na Stronie Internetowej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk lub zapisać na Trwałym nośniku.
 1. Smartbuyers zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na Stronie Internetowej.

§ 3 Usługi Smartbuyers

 1. Smartbuyers w ramach Strony Internetowej i Sklepu świadczy usługi w szczególności w zakresie:
 1. kompleksowej obsłudze sprzedaży online za pośrednictwem Marketplace, tj.
 • pomocy w rejestracji kont Klienta;
 • optymalizacji ustawień kont Klienta oraz rozwiązań logistycznych;
 • doradztwie w zakresie polityki cenowej;
 • katalogowaniu produktów wystawionych na sprzedaż;
 • rejestracji i obsłudze marki i znaku towarowego Klienta (który spełnia warunki prawno-organizacyjne prowadzonej działalności gospodarczej);
 • pomocy w reklamie produktów i konta Klienta;
 • obsłudze klienta końcowego w ramach procesu sprzedaży;
 • doradztwie w sprzedaży online B2B i B2C;
 • audytach kont/produktów Klientów;
 • optymalizacji kont Klientów;
 • pozycjonowaniu produktów;
 • inne elementy nie wymienione wyżej doradztwa Marketplace;
 1. szkoleniach z zakresu wiedzy e-commerce, w szczególności z zakresu platformy Amazon;
 1. usługach analitycznych związanych z prowadzeniem sprzedaży na platformach e-commerce, szczególnie Amazon;
 1. usługach SEO (w szczególności związanych z opracowaniem i publikacją dedykowanych artykułów);
 1. usług związanych z obsługą prawną w sprzedaży e-commerce;
 1. strategii i działań mailingowych;
 1. pomocy w rejestracji polskich firm do systemu LUCID I UIN.
 1. Klient, korzystając z Usług zamówionych w Sklepie, akceptuje również warunki korzystania z poszczególnych Marketplace, na których będą sprzedawane jego produkty.
 1. Usługi dla Klienta mogą być realizowane przy wsparciu innych pracowników zatrudnionych lub osób współpracujących z Smartbuyers.

§ 4 Ogólne warunki korzystania ze Strony Internetowej

 1. Smartbuyers świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Strony Internetowej Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną polegające m.in. na umożliwieniu zamówienia Usług oferowanych przez Smartbuyers.
 1. Smartbuyers będzie, w miarę możliwości, informował o przerwach technicznych i czasie ich trwania np. poprzez umieszczenie odpowiednich komunikatów na Stronie Internetowej.
 1. Smartbuyers dołoży możliwych starań by Usługi dostępne na Stronie Internetowej i w Sklepie były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Strony Internetowej i Sklepu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją podmiotów trzecich oraz programów komputerowych w tym celu stworzonych.

§ 5 Warunki współpracy

 1. Klient, korzystając z Usług Smartbuyers, zobowiązuje się do przestrzegania warunków i regulaminów poszczególnych platform e-commerce, na których będą sprzedawane produkty Klienta.
 1. Smartbuyers podejmuje wszelkie działania w celu maksymalizacji sprzedaży Klienta, jednak nie ponosi odpowiedzialności za wyniki sprzedaży, a także nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Klienta lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Usług dostępnych na Stronie Internetowej, które zależą od czynników niezależnych od Smartbuyers, takich jak konkurencja na rynku, preferencje konsumentów, itp.
 1. Smartbuyers nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności Usług i dołączonych do nich materiałów zamówionych na Stronie Internetowej.
 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania Usług zamówionych w ramach Sklepu, w tym za wykorzystanie ich i dołączonych do nich materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Klient zobowiązany jest do dostarczenia Smartbuyers pełnych, aktualnych i dokładnych informacji dotyczących sprzedawanych produktów oraz zapewnienia, że jest uprawniony do ich sprzedaży.

§ 6 Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu

Klient powinien spełniać łącznie poniższe minimalne wymagania w celu korzystania ze Strony Internetowej oraz zamówionych w Sklepie Usług:

 1. urządzenie z odpowiednim urządzeniem/urządzeniami do sterowania oraz wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
 1. połączenie z internetem,
 1. dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony internetowe www udostępniane w języku HTML5,
 1. włączoną obsługę skryptów JavaScript,
 1. włączoną obsługę plików Cookie.

§ 7 Rejestracja na Stronie Internetowej oraz warunki korzystania ze Strony Internetowej i Sklepu

 1. W celu umożliwienia świadczenia usług przez Smartbuyers, każdy z Klientów zobowiązany jest założyć konto Klienta na Stronie Internetowej.
 1. Zawarcie Umowy Prowadzenia Konta dla Klienta następuje poprzez rejestrację na Stronie Internetowej przez dedykowany formularz.
 1. Rejestracja na Stronie Internetowej jest dobrowolna i nieodpłatna.
 1. Klient powinien posiadać tylko jedno konto na Stronie Internetowej.
 1. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Smartbuyers.
 1. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Klient zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Smartbuyers o cofnięciu zgody.
 1. Smartbuyers zapewnia Klientom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
 1. Do rejestracji na Stronie Internetowej w zakładce „Moje konto” wymagane jest podanie niezbędnych danych osobowych, oznaczonych odpowiednim symbolem, w odpowiednich polach podczas procesu rejestracji konta Klienta.
 1. Klient może zostać poproszony o weryfikację podanych danych w przypadku powzięcia wątpliwości przez Smartbuyers co do prawdziwości danych. Brak przekazania powyższych informacji skutkuje brakiem możliwości utworzenia Konta.
 1. Po zarejestrowaniu na Stronie Internetowej klient otrzyma na wskazany adres mail wiadomość mail z linkiem do aktywacji konta na Stronie Internetowej.
 1. Po pozytywnym procesie aktywacji konta, Klient ma prawo zalogować się do konta na Stronie Internetowej danymi, które podał podczas rejestracji, tj. adresem mail i hasłem, nadanym dla jego konta.
 1. Po zalogowaniu się, w zakładce „Moje konto” znajdują się odnośniki do podzakładek dostępnych dla Klienta.
 1. Smartbuyers ma prawo zawieszać lub usuwać konta Klientów (prawo do rozwiązania jednostronnego Umowy Prowadzenia Konta bez wypowiedzenia) według własnego uznania w przypadku gdy Klient dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Smartbuyers lub innych Klientów, uzasadnionego interesu Smartbuyers oraz podmiotów trzecich współpracujących ze Smartbuyers. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy, jednakże w uzasadnionych przypadkach (według dyskrecjonalnej oceny Smartbuyers) przed wypowiedzeniem Umowy Prowadzenia Konta, Smartbuyers może wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin do zaprzestania naruszeń lub do usunięcia skutków tych naruszeń. Po bezskutecznym upływie terminu do zaprzestania naruszeń lub do usunięcia skutków tych naruszeń, Smartbuyers będzie uprawniony do rozwiązania Umowy Prowadzenia Konta.
 1. Wszelkie funkcjonalności Strony Internetowej i Sklepu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Smartbuyers w przypadku uzasadnionego interesu Smartbuyers.
 1. Klient zobowiązuje się na mocy Regulaminu do nieudostępniania loginu oraz hasła do swojego konta Klienta osobom trzecim.
 1. Smartbuyers nigdy nie będzie żądać od Klienta loginu/adresu mail i hasła do wybranego konta.
 1. Klient może rozwiązać Umowę Prowadzenia Konta poprzez zwrócenie się z prośbę do Smartbuyers, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail: pomoc@smartbuyers.pl z tematem „Usunięcie konta”. Smartbuyers niezwłocznie usunie Konto pod warunkiem całkowitego rozliczenia się Klienta ze Smartbuyers.
 1. Klient jest świadomy faktu, że złożenie żądania zamknięcia konta Klienta spowoduje zamknięcie konta i utratę dostępu do Usług kupionych na Stronie Internetowej.
 1. Umowa Prowadzenia Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 8 Składanie Zamówień

 1. Składanie Zamówień na Usługi odbywa się za pośrednictwem Sklepu.
 1. Klient musi być zarejestrowany i zalogowany do swojego konta Klienta na Stronie Internetowej, aby złożyć Zamówienie w Sklepie.
 1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych i szczegółów dotyczących sprzedawanych Usług, niezbędnych do efektywnej realizacji Zamówienia.
 1. Kliknięcie przycisku „Zamów usługę”, a następnie przycisku „Przejdź do płatności” w wirtualnym koszyku, a także wypełnienie niezbędnych danych do realizacji Zamówienia i opłacenie Zamówienia jedną z metod dostępnych płatności powoduje rozpoczęcie procesu realizacji Zamówienia.
 1. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 1. Smartbuyers przystępuje do realizacji Zamówienia dopiero po otrzymaniu płatności za zamówienie, o czym powiadomi Klienta w osobnej wiadomości e-mail, chyba że w Zamówieniu określono inaczej. Brak płatności w ciągu 5 Dni Roboczych od złożenia Zamówienia oznacza anulowanie Zamówienia.
 1. Smartbuyers przesyła Klientowi niezwłocznie oświadczenie o przyjęciu Zamówienia do realizacji w formie wiadomości e-mail, która zawierać będzie również potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, a także załącznik w postaci niniejszego Regulaminu.
 1. Umowę Świadczenia Usług uważa się za zawartą z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia.

W ramach Strony Internetowej Smartbuyers nie umożliwia złożenia Zamówienia w inny sposób niż wskazany w niniejszym Regulaminie.

§ 9 Ceny i płatności

 1. Ceny zamieszczone w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 1. W ramach Strony Internetowej dla Klientów dostępne są następujące metody płatności:
 • przelew tradycyjny dla rozliczeń między Smartbuyers a Klientami;
 • szybkie płatności za pośrednictwem PayPal.
 1. W celu dokonania płatności Klient zostanie przekierowany na Stronę Internetową wybranego dostawcy płatności. Przed dokonaniem płatności Klient powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności.
 1. W ramach Strony Internetowej Smartbuyers nie umożliwia dokonywania płatności w inny sposób niż wskazany w niniejszym punkcie.
 1. Smartbuyers dokonuje rozliczeń z Klientem na podstawie ustalonych warunków finansowych w umowie pomiędzy Klientem a Smartbuyers oraz wynikających z niej terminów płatności.
 1. Klient wraz z akceptacją Regulaminu akceptuje możliwość wystawiania i przesyłania przez Smartbuyers faktur VAT (oraz faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji konta Klienta. Za chwilę otrzymania faktury VAT przez Klienta uznaje się chwilę doręczenia wiadomości e-mail z fakturą VAT na adres e-mail Klienta. Przez doręczenie rozumie się przesłanie wiadomości e-mail z fakturą na serwer pocztowy Klienta.

§ 10 Bezpieczeństwo Strony Internetowej, Sklepu i Klienta

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszyscy Klienci korzystający ze Strony Internetowej i Sklepu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci.
 1. Zabrania się działań Klientów lub przy użyciu oprogramowania podmiotów trzecich, bez zgody Smartbuyers, w szczególności na:
 • analizę, dekompilację i zmianę kodu źródłowego, zabezpieczeń Strony Internetowej i jej serwera.
 • powodowanie nadmiernego obciążenia serwera Strony Internetowej,
 • wykorzystywaniu w stosunku do Strony Internetowej oprogramowania, które umożliwia śledzenie lub wykradanie danych osobowych,
 • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Strony Internetowej lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Strona Internetowa.

§ 11 Reklamacje i spory

 1. W przypadku reklamacji dotyczących Usług sprzedanych za pośrednictwem Smartbuyers, Klient zobowiązany jest do skontaktowania się z obsługą klienta Sklepu w celu zgłoszenia problemu. Smartbuyers podejmie wszelkie możliwe działania w celu rozwiązania spornych sytuacji.
 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy Klient nie jest usatysfakcjonowany z realizacji Usługi zakupionej w Sklepie, funkcjonowania Strony Internetowej, Sklepu lub w przypadku, gdy jego prawa są naruszane (w szczególności prawa autorskie).
 1. Powyższy ustęp nie dotyczy reklamacji związanych z płatnościami za pośrednictwem dostawcy płatności. W takim przypadku reklamacje należy składać w sposób właściwy dla dostawcy płatności.
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Smartbuyers w Standard Development Polska Sp. z o.o., ul. Towarowa 6 Bud. B, lok 102, 49-300 Brzeg, Woj. Opolskie lub pocztą elektroniczną na adres Standard Development Polska Sp. z o.o., ul. Towarowa 6 Bud. B, lok 102, 49-300 Brzeg, Woj. Opolskie nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).
 1. Smartbuyers sugeruje, aby reklamacja składana przez Klienta zawierała co najmniej następujące informacje:

a) dane Klienta pozwalające na identyfikację;

b) numer zamówienia;

c) dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji,

 1. Smartbuyers jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób, w jaki otrzymał reklamację i na adres, z którego otrzymał reklamację. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony, a Smartbuyers jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Klienta przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 1. Decyzja Smartbuyers w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
 1. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Klienta do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 1. W przypadku reklamacji związanej z Usługami świadczonymi przez Współpracowników. Smartbuyers ogranicza ich odpowiedzialność oraz ponosi odpowiedzialność za jakość Usług świadczonych przez swoich Współpracowników jak za własne działania.
 1. W przypadku sporów związanych z Usługami, Smartbuyers oraz Klienci zobowiązują się do podjęcia prób polubownego rozwiązania konfliktu. W przypadku braku porozumienia, spór będzie rozstrzygany przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Smartbuyers.
 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Smartbuyers z tytułu rękojmi wobec Klienta, będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.

§ 12 Rozwiązanie umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Prowadzenia Konta zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, pod warunkiem, że nie złożył zamówienia w Sklepie.
 1. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od daty rejestracji konta Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Prowadzenia Konta, Umowa Prowadzenia Konta jest uważana za niezawartą.
 1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę Prowadzenia Konta z 1-miesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jednakże rozwiązanie Umowy nie może nastąpić wcześniej niż realizacja wszystkich świadczonych przez Smartbuyers Usług (np. marketingowych).
 1. W przypadku Umów Świadczenia Usług, termin realizacji zamówionych Usług oraz sposób rozwiązania tych umów określa zamówienie, złożone przez Klienta w Sklepie.

§ 13 Odpowiedzialność

 1. Smartbuyers nie ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Treści zamieszczanych przez Klientów.
 1. Smartbuyers nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne, pandemie, zamieszki itp.).
 1. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za swoje konto Klienta. W szczególności jest w pełni i samodzielnie odpowiedzialny wobec Smartbuyers, Klientów i wobec osób trzecich za informacje umieszczane na koncie Klienta, za szkody wynikłe z korzystania z takich informacji.
 1. Smartbuyers nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw dotyczących ochrony danych osobowych przez Klienta. W przypadku powierzenia danych osobowych przez Klienta, odpowiedzialność Smartbuyers reguluje umowa powierzenia przetwarzania danych.
 1. Smartbuyers ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie szkody rzeczywistej do wysokości zapłaconej przez Klienta za zamówienie lub transakcję na określonej platformie e-commerce w przypadku pomocy w sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 1. Smartbuyers nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Klienta regulaminów lub innych przepisów odnoszących się do PayPal.
 1. W przypadku skierowania przez Klienta lub osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń cywilnoprawnych lub publicznoprawnych przeciwko Smartbuyers związanych z Treściami lub działalnością Klienta w ramach korzystania ze Sklepu lub Strony Internetowej, Klient zobowiązuje się:
 1. zwolnić Smartbuyers z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań, kosztów, grzywien lub zadośćuczynień z tytułu naruszenia prawa lub dóbr osób trzecich,
 1. pokryć poniesione przez Smartbuyers koszty zasądzonych przez sąd innych obowiązków zmierzających do usunięcia skutków naruszeń, w szczególności kosztów złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie,
 1. pokryć koszty poniesione przez Smartbuyers w związku z podniesieniem przez osobę trzecią lub podmiot władzy publicznej powyższych roszczeń (w tym roszczeń o zaniechanie), a w szczególności kosztów obsługi prawnej, chyba że ich poniesienie nie było uzasadnione.

§ 14 Prawa autorskie

 1. W celu uniknięcia błędnej interpretacji oraz wątpliwości, na podstawie Ustawy o Prawach Autorskich, właścicielem praw autorskich do Strony Internetowej pozostaje Smartbuyers. Nie można bez zgody Smartbuyers wykorzystywać, kopiować, modyfikować Strony Internetowej lub Sklepu, Treści ani jakichkolwiek utworów będących częścią Strony Internetowej lub Treści.
 1. Smartbuyers oświadcza, iż efekt wykonania Usługi może mieć charakter indywidualnej myśli twórczej i stanowić utwór w rozumieniu przepisów Ustawy o Prawach Autorskich.
 1. Smartbuyers zobowiązuje się przenieść niezwłocznie majątkowe prawa autorskie do utworów powstałych w ramach Usług świadczonych przez Smartbuyers na rzecz Klienta, dostępnych na Stronie Internetowej, na wszelkich znanych w chwili rozporządzenia polach eksploatacji, w szczególności:
 • utrwalane przez wykonanie kopii plików tworzących utwór, jak również wydruk,
 • zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową,
 • wprowadzanie do pamięci komputera,
 • wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej,
 • wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa,
 • wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie utworu w bazach danych, wykorzystania utworu w celu promocji Klienta,
 • przeglądanie zawartości, co jest równoznaczne z zwielokrotnianiem utworu w pamięci komputera;
 • publiczne odtwarzanie (np. na rzutniku multimedialnym podczas konferencji); publiczne udostępniane w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz innych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy o Prawach Autorskich
 1. Smartbuyers zezwala Klientowi na dokonanie zmian, rozporządzanie i korzystanie z opracowań efektów wykonania Usługi na rzecz Klienta oraz przenosi na niego uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie z opracowań tych efektów (prawo zależne). Rozporządzenie prawami odnosi się także do obszaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest ograniczone czasowo. Klient może korzystać z nabytych autorskich praw majątkowych także w językach obcych.
 1. Klient nabywa autorskie prawo zależne do wprowadzania modyfikacji w wytworzonym dziele.
 1. Smartbuyers zapewnia, że zbywane prawa autorskie z utworów powstałych podczas świadczenia Usług na rzecz Klienta nie będą w chwili zbycia obciążone prawami osób trzecich, w szczególności, że Smartbuyers nie zobowiązał się do przeniesienia tych praw w całości lub części na osobę trzecią. Smartbuyers zapewnia, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do utworów w ramach przedmiotu zamówienia nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Klienta, jego następców prawnych i ich licencjobiorców. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie z przedmiotu zamówienia przez Klienta, jego następców prawnych i ich licencjobiorców narusza prawa własności intelektualnej przysługujące tym osobom, Klient poinformuje Smartbuyers o takich roszczeniach, a Smartbuyers podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu.
 1. Dla uniknięcia wątpliwości Smartbuyers oraz Klient potwierdzi, że wynagrodzenie należne na podstawie przeniesienia majątkowych praw autorskich lub udzielenia licencji pokrywa także wszelkie obecne lub przyszłe roszczenia Smartbuyers oraz Klienta dotyczące wynagrodzenia z tytułu przeniesienia na Klienta praw autorskich majątkowych lub udzielenia licencji.
 1. Część danych zamieszczonych w zamówionych Usługach Sklepu mogą być chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Smartbuyers i są wykorzystywane przez Smartbuyers na podstawie licencji darmowych lub uzyskanych przez Smartbuyers od Klienta lub osób trzecich.
 1. Zamieszczając Treści na Stronie Internetowej (w szczególności zdjęcia Produktów), Klient udziela Smartbuyers niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Treści na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak:
 • utrwalane przez wykonanie kopii plików tworzących utwór, jak również wydruk,
 • zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową,
 • wprowadzanie do pamięci komputera,
 • wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej,
 • wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa,
 • wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie utworu w bazach danych, wykorzystania utworu w celu promocji działalności Klienta,
 • przeglądanie zawartości, co jest równoznaczne z zwielokrotnianiem utworu w pamięci komputera;
 • publiczne odtwarzanie (np. na rzutniku multimedialnym podczas konferencji); publiczne udostępniane w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz innych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy o Prawach Autorskich.
 1. Klient poprzez zamieszczenie Treści zapewnia, że jest on wyłącznym autorem Treści lub przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych lub licencji do Treści oraz że jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń.
 1. Klient upoważnia Smartbuyers do wykorzystywania Treści we wszelkiej działalności reklamowej i promocyjnej Smartbuyers, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych, bez konieczności zapłaty na rzecz Klienta wynagrodzenia. Smartbuyers nie jest zobowiązany do rozpoczęcia korzystania z utworu w określonym terminie.
 1. Smartbuyers jest uprawniony do wykorzystywania Treści jako części innych utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania opracowań, w szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, przemontowywania oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Smartbuyers nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru Treści.
 1. Smartbuyers wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie na Stronie Internetowej jakichkolwiek Treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc. Wszelkie takie treści będą usuwane przez Smartbuyers.

§ 15 Ochrona danych osobowych

 1. Smartbuyers gwarantuje ochronę danych osobowych Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności dostępną na Stronie Internetowej Sklepu.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Smartbuyers oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Klientów i przetwarza je zgodnie z RODO i Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 1. Podanie określonych w formularzu danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z Usług oferowanych przez Smartbuyers na Stronie Internetowej.
 1. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – w szczególności nie warunkuje to zawarcia i wykonania Umowy o Prowadzenie Konta. Brak podania danych osobowych do celu marketingu uniemożliwia przesyłanie Klientom informacji o promocjach i ofertach Strony Internetowej. Brak zgody nie wyklucza prawa Smartbuyers do publikowania reklam Usług swoich i podmiotów trzecich na Stronie Internetowej. poprzez umieszczanie bannerów itp., tj. bez wykorzystania narzędzi marketingu bezpośredniego.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na koncie Klienta.
 1. Cele, podstawy prawne i zasady przetwarzania danych oraz inne informacje wymagane przez RODO zostały określone w polityce prywatności dostępnej na Stronie Internetowej.
 1. W przypadku świadczenia Usług przez Smartbuyers, do których niezbędne jest przekazanie przez Klienta danych osobowych jego kontrahentów, Smartbuyers i Klient zawrą oddzielną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Rejestrujący się na Stronie Internetowej pod adresem: https://smartbuyers.pl/ Klienci wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Smartbuyers w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do systemu Strony Internetowej i Sklepu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
 1. W celu prawidłowego świadczenia Usług przez Smartbuyers, zabezpieczenia prawnego interesu Klienta oraz Smartbuyers, Smartbuyers gromadzi i przetwarza niektóre dane osobowe o Klientach.
 1. W celu prawidłowego świadczenia Usług, Strona Internetowa wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Klientach w plikach cookies.
 1. Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w polityce prywatności, umieszczonej na Stronie Internetowej.
 1. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu naruszającego zabezpieczenia Strony Internetowej lub naruszenia związane z danymi osobowymi, Klient w pierwszej kolejności powinien powiadomić niezwłocznie Smartbuyers.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06.06.2023
 1. Smartbuyers zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny.
 1. Smartbuyers jest zobowiązany do powiadomienia o planowanej zmianie Regulaminu oraz do udostępnienia treści nowego regulaminu na Stronie Internetowej na co najmniej 3 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 1. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeśli zmiany Regulaminu wynikają ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, okres, o którym mowa w poprzednim ustępie Regulaminu, może zostać skrócony adekwatnie do okoliczności uzasadniających skrócenie tego okresu.
 1. Nowy regulamin wchodzi w życie w dniu ustalonym w treści powiadomienia o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem poprzedniego ustępu.
 1. W przypadku zmiany Regulaminu Klienci mogą zrezygnować z korzystania z Strony Internetowej. W szczególności Klienci mogą złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Prowadzenia Konta.
 1. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 1. Smartbuyers zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw, roszczeń i obowiązków związanych ze Stroną, bez zgody Klienta.
 1. W celu uniknięcia wątpliwości, Klient kontynuując korzystanie ze Sklepu oraz Strony Internetowej, po zmianie Regulaminu, akceptuje go w całości.
 1. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszego regulaminu, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
Przewiń do góry